Boendemiljö

Fastighetsägares egenkontroll ska kontrolleras

Vi vistas större delen av våra liv inomhus. Därför är det viktigt att inomhusmiljön inte påverkar oss negativt. 18 procent av befolkningen uppger att de har problem med hälsan som de kopplar till miljön inomhus. Fastighetsägare ska sköta sina fastigheter så att de boende inte får besvär av brister i byggnaden, det görs genom att systematiskt planera och kontrollera verksamheten i förebyggande syfte, genom egenkontroll. Socialstyrelsen driver i år ett nationellt tillsynsprojekt med syfte att förbättra fastighetsägarnas egenkontroll och höja kunskapen om inomhusmiljöfrågor hos landets miljökontor.

 

Vi på miljöenheten ska därför under 2011 besöka fastighetsägare för att tala om inomhusmiljö och egenkontroll enligt miljöbalken. Vi vill bland annat veta vilka rutiner som finns för att upptäcka och åtgärda fel och brister i byggnaderna, vilka rutiner för felanmälan och klagomål som finns, vem som är ansvarig för miljön inomhus.  

Många fastigheter har ett stort underhållsbehov på grund av gamla eller felaktiga installationer av ventilation, värme och vatten. Genom systematiskt förebyggande arbete, tydliga rutiner för hur felanmälan och fastighetsunderhåll ska utföras kan man upptäcka och åtgärda fel innan de ger upphov till miljöproblem som påverkar de boendes hälsa negativt.  

Läs mer om det nationella tillsynsprojektet Fastighetsägares egenkontroll på Socialstyrelsens webbplats. Eller kontakta miljöenheten för Avesta-Fagersta-Norbergs kommuner i samverkan, tel växel 0226- 64 54 54.  

Buller

Buller definieras som oönskat ljud. Bullerstörningar i bostäder kan orsakas av spårbunden trafik, vägtrafik, ventilation och andra installationer, diskotek, industrier och mycket annat.


Naturvårdsverket och Socialstyrelsen har gett ut föreskrifter och allmänna råd med riktlinjer för hur hög bullernivån får vara inne i bostadshus och på uteplatser. Störande buller kan ge upphov till bland annat sömnsvårigheter.


Om du anser att du är störd av buller ska du i första hand kontakta din fastighetsvärd eller den som orsakar störningen. Om det inte hjälper kan du kontakta Miljöenheten för rådgivning. Det finns riktvärden för hur höga bullernivåer vi ska behöva acceptera i våra bostäder.


Angående högt buller från musikverksamhet och risken för tinnitus (öronsus) kan information hämtas på Ammots hemsida

Läs mer om buller och riktvärden på Naturvårdsverkets hemsida eller på Socialstyrelsens hemsida 

Tobak

För den som utsätts för tobaksrök, direkt eller indirekt, ökar risken markant för att drabbas av cancer, hjärt-kärlsjukdomar och allergier.

En icke rökande person, som lever med en dagligrökare som röker i hemmet, löper 30 % större risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar än den som bor i ett rökfritt hem.

Tobaksrök påverkar kroppens immunförsvar och skadar luftvägarnas slemhinnor. Sambandet mellan miljö, tobaksrök och astma- eller allergiutveckling har visats i ett stort antal vetenskapliga studier.

Alla har rätt att vistas i en rökfri miljö. Tobakslagens syfte är att upprätthålla den rättigheten.

Rökning är förbjuden

  • i lokaler avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom

  • på skolgårdar och på motsvarande områden för förskolor och fritidshem

  • i lokaler för hälso- och sjukvård

  • i lokaler avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård

  • på inrikes kollektivtrafik, lokaler och andra utrymmen som är avsedda för den som reser med sådana färdmedel.

  • lokaler där en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning anordnasFrån och med 1 juni 2005 är alla serveringar i Sverige helt rökfria. Lagen gäller alla ställen där man säljer mat eller dryck för förtäring.

Rökning får bara ske vid servering utomhus, eller om rökrum med separat ventilation inrättas. För mer information besök Folkhälsoinstitutets webbplats.

Alla som ska sälja tobak måste anmäla detta till kommunen där försäljningen sker. Anmälan ska göras senast när försäljningen påbörjas till socialförvaltning i Avesta, Fagersta respektive Norberg.


Författare
Helen Lindholm
Granskad den 02 juni 2009