Gällande översiktsplaner och program

Varje kommun ska ha en kommuntäckande översiktsplan som redovisar grunddragen i den framtida markanvändningen, kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras samt hur olika riksintressen för bland annat natur- och kulturmiljövård ska tillgodoses.

Översiktsplanen kan ses som ett strategiskt styrdokument som ger en övergripande bild av hur samhället skall utvecklas. I översiktsplanen finns överväganden och rekommendationer inom olika temaområden och för utvecklingen inom de olika kommundelarna.

I Avesta kommun finns en kommuntäckande översiktsplan från 2007 och det finns dessutom en fördjupning av översiktsplanen från 1998 för Fors. Även Fagersta kommun har en kommuntäckande översiktsplan från 2007 och för Fagersta centrum finns en äldre fördjupning av översiktsplanen från 1993. Det finns också en fördjupning för Ängelsberg från 1996. Norbergs kommuns översiktsplan är från 2011.

Det är även möjligt att göra s k tematiska tillägg till den kommunala översiktsplanen. Avesta, Fagersta och Norbergs kommuner har tillsammans tagit fram en vindkraftplan med den metoden. Som en del i arbetet med vindkraftplanen har en översiktlig landskapsanalys tagits fram. Läs mer om den här! Fagersta kommun har gjort ett tematiskt tillägg för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Kommunen har också möjlighet att ta fram ett s k program för ett område. Ett program är ínte lika juridiskt styrt som översiktsplaner och detaljplaner men det kan ändå visa intentionerna för utvecklingen av ett område. År 2010 togs ett program fram för stadsutveckling i Avesta centrum 

 

Avestas översiktsplaner och program

Avestas kommuntäckande översiktsplan, 2007

Fördjupad översiktsplan för Fors, 1998

Program för stadsutveckling i Avesta centrum, 2010

Tematiskt tillägg till översiktsplanen - gällande vindkraft, 2011

Tematiskt tillägg till översiktsplanen - gällande landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS), 2014

Program för Krylbo - Utveckling mot en lockande, grön, miljövänlig ekostadsdel, 2015

Program för Koppardalen, 2016

 

Fagerstas översiktsplaner och program

Fagerstas kommuntäckande översiktsplan 2007

Fördjupad översiktsplan för Fagersta centrum, 1993

Fördjupad översiktsplan för Ängelsberg, 1996

Tematiskt tillägg till översiktsplanen - gällande vindkraft, 2011

Tematiskt tillägg till översiktsplanen - gällande landsbygdsutveckling i strandnära lägen, 2011

 

Norbergs översiktsplaner och program

Norbergs kommuntäckande översiktsplan, 2011

Planeringsunderlag gällande vindkraft, 2011 

 

Kontakter

 

Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning

Besöksadress: Strandbacksvägen 7, Avesta                                             

Postadress: Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, 774 81 Avesta

Tfn reception: 0226-64 54 54,    Fax: 0226-587 54

E-post: miljo-bygg@avesta.se

 

Öppettider och karta

 

Plan- och byggenhetens personal

 

 

Ansvarig nämnd/styrelse

Kommunstyrelsen i Avesta

Kommunstyrelsen i Fagersta

Kommunstyrelsen i Norberg