Hälso- och sjukvård

Sjuksköterskeenheten

Enligt 18 § i Hälso- och sjukvårdslagen skall varje kommun erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som bor i särskilda boenden för äldre och bostäder med särskild service för funktionshindrade. Ansvaret sträcker sig t.o.m. sjuksköterskenivå. Ansvaret för läkarvård vilar på landstinget.
På kommunens särskilda boenden, gruppbostäder och Lindhagens kortidsvistelse finns sjuksköterskor att nå dygnet runt. Om du har funderingar omkring medicinska frågor vänder du dig till ansvarig sjuksköterska på respektive boende. Personalen kan hjälpa till att söka sjuksköterska.

Sommarbemanning , Sjuksköterskor

För kännedom: Under semesterperioden (v.25 – v.32) har sjuksköterskorna en mycket lägre bemanning än under resten av året. Den direkta omvårdnaden prioriteras alltid för att säkerställa hälso- och sjukvårdsinsatser till våra boende.

Detta kan innebära att:
• Anhöriga som vill komma i kontakt med sjuksköterska får vänta längre tid än under övriga året.

• Välkomstsamtal och vårdplaneringar som inte är akuta får vänta till efter semesterperioden.

Har Du övriga frågor så är Du välkommen att kontakta enhetschefen.

 

Kommunal Rehabilitering

Kommunen har det rehabiliterande ansvaret för Dig som bor på kommunens särskilda boenden, gruppbostäder och Lindhagens korttidsvistelse. I vår verksamhet arbetar arbetsterapeuter, sjukgymnaster och rehabhandledare. Målet med vår rehabilitering är att varje individ skall återfå/förbättra eller vidmakthålla sin fysiska, psykiska, kognitiva och sociala funktions- och aktivitetsförmåga.
Sjukgymnasterna och Arbetsterapeuterna verkar även för ett rehabiliterande förhållningssätt, genom att instruera, handleda, informera och utbilda kommunens vårdpersonal, elever och anhöriga.

Våra sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster kvalitetssäkrar vården för de som bor i våra boenden genom att arbeta med evidensbaserad screening för att förhindra och förbygga risk för trycksår, undernäring och fall. Resultaten registreras i det nationella kvalitetsregistret Senior Alert.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har ansvar för tillsynen av hälso- och sjukvården i kommunen,har även ansvar för att vårdtagarna får en säker och ändamålsenlig vård, en behandling av god kvalitet samt säkerställer den medicinska vården inklusive läkemedelshanteringen.
 

 

Granskad den 04 juni 2009

Kontakt

Sjuksköterskechef: 0226-64 56 20
Rehabchef: 0226-64 54 00
Medicinskt ansvarig sjuksköterska: 0226-64 55 46

Samordnare sjuksköterskeenheten: 0226-64 56 00

.

Ansvarig nämnd/styrelse