Hälso- och sjukvård

Landstinget Dalarna och Avesta kommun har delat ansvar för Hälso- och sjukvården.

Landstingets ansvar

Landstinget ansvarar för öppenvård, lasarettsvård, specialiserad vård och viss rehabilitering. Se www.ltdalarna.se

Kommunens ansvar

Kommunen har ansvaret för sjukvård och rehabilitering till personer i särskilt boende, gruppboende och korttids samt till personer som har behov av sjukvård i ordinärt boende.

Kommunens ansvar omfattar insatser utförda av legitimerad sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut.

Läkarinsatserna i kommunen tillhandahålls av landstinget.

Kvalitetssäkring

Våra sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter och undersköterskor kvalitetssäkrar vården för de personer som vi har hälso- och sjukvårdsansvar för genom att arbeta med evidensbaserad screening för att förhindra och förebygga risk för trycksår, undernäring, fall och munohälsa. Resultaten registreras i det nationella kvalitetsregistret Senior Alert. Vi kvalitetssäkrar också vården för de som har en demenssjukdom genom att skatta de som har beteendemässiga och psykiska symptom för att planera deras vård på bästa sätt. Till vår hjälp har vi BPSD registret.


Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har det övergripande ansvaret för att kommunen bedriver hälso- och sjukvård av god kvalitet.

Hemsjukvård


Avesta kommun är ansvarig för hemsjukvården. Det betyder att personer som av medicinska skäl inte kan ta sig till sin vårdcentral på egen hand eller med stöd, i stället kan få hjälp i hemmet.
Kontakta din vårdcentral vardagar kl 8-17 och övrig tid på sjukvårdsrådgivningen 1177, så förmedlar de vid behov kontakt med hemsjukvården.

Vi har sjuksköterskor i tjänst dygnet runt som utför:

 • Regelbundna planerade besök
 • Akuta besök
 • Kontakt med läkare
 • Stöd till närstående

Hur du skrivs in hos oss

I samråd med dig upprättar din läkare en vårdplan och skriver vårdbegäran till oss i hemsjukvårdsteamet. Vi kontaktar dig i hemmet eller på lasarettet för en första kontakt utifrån din vårdplan.

Kommunal rehabilitering


I vår verksamhet arbetar arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter. Vårt mål är att alla med bedömt behov ska erbjudas rehabiliteringsinsatser för att återfå/förbättra eller vidmakthålla sin fysiska, psykiska, kognitiva och sociala funktions- och aktivitetsförmåga.
Vi verkar även för rehabiliterande förhållningssätt, genom att instruera, handleda, informera och utbilda kommunens vårdpersonal, elever och anhöriga.

Inom hemsjukvården utför vi:

 • Utredning av rörelse- och aktivitetsförmåga
 • Träning och andra ordinerade insatser
 • Förskrivning av hjälpmedel
 • Intyg för ansökan om bostadsanpassning

Syn- och hörselinstruktör

Har samma ansvarsområde som kommunens övriga hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar med att:

 • Ge råd och stöd i att förenkla vardagssituationen genom specifik träning/instruktion av syn- hörhjälpmedel
 • Bedöma och följa upp hemmiljö med belysning, behov av hörhjälpmedel m m
 • Informera om kommunens och andras service som; talböcker, radiotidning, lokaler med hörselslinga, kurser, föreningar m m
 • Samverka med landstingets syncentral, hörcentral och pedagogiska hörselvården samt med föreningar för syn- och hörselskadade
   

 

Granskad den 20 oktober 2016

Kontakt

Sjuksköterskechef: 0226-64 56 20
Rehabchef: 0226-64 54 00
Medicinskt ansvarig sjuksköterska: 0226-64 55 46

Samordningssjuksköterska i Hemsjukvården: 0226-64 54 07

Hjälpmedelsfrågor/ärenden: 0226-64 57 32

.

Ansvarig nämnd/styrelse