• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Detaljplan för Lerbäcksleden mm, Avesta kommun

Översiktsbild

Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2021-05-18.

Planområdet ligger mellan Avesta och Krylbo, söder om väg 68 och mot gränsen till Västmanlands län och Norbergs kommun. Den planerade vägen, Lerbäcksleden, är ca 3,6 km lång och planområdet omfattar ca 14 ha. Till största delen är området inte detaljplanelagt sedan tidigare. De gällande detaljplanerna som finns anger gata, park eller plantering och industriändamål.

Detaljplanen syfte är att binda ihop industrier i Krylbo med Källhagens industriområde samt väg 68 och därigenom avlasta centrala Krylbo från tung trafik och buller. Detta görs genom att möjliggöra en ny väg, Lerbäcksleden. Syftet är också att planlägga mark för verksamheter och försäljning av drivmedel för att kunna tillgodose behovet att utvidga södra Källhagens industriområde.

Planområdet korsar fyra mindre vattendrag, bland andra Lerbäcken. Kommunen avser att upphäva strandskyddet, genom införande av en planbestämmelse, inom planområdet.

Detaljplanen är utställd för samråd under tiden 24 maj t o m 28 juni 2021.

Samrådshandlingarna finns tillgängliga på Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, Strandbacksvägen 7 i Avesta (endast förbokade besök p g a corona), och på biblioteket i Avesta samt som pdf-filer här nedan på hemsidan. Upplysningar lämnas av planhandläggare på telefon 0226-64 55 74 eller via 0226-64 54 54 (expedition).

Planen berör samfälligheten Krylbo S:5 varför samrådshandlingarna har skickats till samtliga delägare i samfälligheten. Planen berör också tre oskiftade dödsbon som ej gått att nå.

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Västmanland-Dalarna miljö- och byggför-valtning, Plan- och byggenheten, 774 81 Avesta senast den 28 juni 2021. Den som inte då framfört sina synpunkter skriftligen kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Detaljplanen handläggs med utökat förförande enligt 5 kap plan- och bygglagen (PBL 2010:900 t.o.m. SFS 2020:603).

 

För att läsa dokumenten nedan behöver du Acrobat Reader som du kan hämta gratis från Adobes hemsida

Inbjudan till samråd (pdf)

Plankarta (pdf)

Planbeskrivning (pdf)

PM Buller Lerbäcksleden (pdf)

 

Handläggare: Cecilia Eriksson
E-post: cecilia.eriksson@avesta.se
Telefon: 0226-64 55 74
Adress: Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, plan- och byggenheten, 774 81 Avesta.  

    

Senast granskad 19 maj 2021.