• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Tillämpningsrutiner

Enligt skollagen ska kommunen sträva efter att erbjuda omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte kan erbjudas. Omsorgen kan erbjudas från och ett års ålder till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Avesta kommun erbjuder barn- och skolbarnomsorg på obekväm arbetstid till vårdnadshavare som har sin ordinarie arbetstid förlagt på kvällar, nätter och helger. Med barnomsorg på obekväm arbetstid menas de tider då ordinarie förskole- och fritidsverksamhet är stängd.

 • Barn som går på Baldershage skiftförskola ska vara folkbokförda i Avesta kommun.

 • Vårdnadshavares arbete på obekväm arbetstid ska vara förlagd utanför det egna hemmet. Ideell verksamhet eller hobbyverksamhet som bedrivs utanför det ordinarie arbetet i vinstdrivande syfte är ej grund för placering på Baldershage skiftverksamhet.

 • Intyg om arbetsgivare och kontaktuppgifter ska uppges vid ansökan. Vårdnadshavare ansvarar för att meddela förändringar, lämna schema och aktuella uppgifter på begäran. Timanställda som ej kan lämna in ett schema meddelar i god tid förskolan/ fritidshemmet om när denne ämnar ligga tillgänglig för bokningar. Detta för att säkerställa en säker och kvalitativ omsorg utifrån rätt bemanning. 

  Då platstillgången på Baldershage skift är begränsad, säkerställs att de vårdnadshavare som är i behov av plats, även är de som nyttjar platsen. Vårdnadshavare som är i behov av plats är de som ska ges tillgång till dem.

 • Barnens vistelsetid utgår alltid ifrån vårdnadshavares arbetstid eller den tid som vårdnadshavare behöver sova efter ett nattskift, vilket kan vara upp till åtta timmar efter avslutat skift. Om vårdnadshavare har en arbetssituation som kräver annan vistelsetid kontaktas rektor för samråd och planering. Vistelsetiden på förskolan omfattar endast vårdnadshavarens sovtid.

 • Om behovet av omsorgsplats på obekväm tid upphör kommer omplacering till annan förskoleavdelning att göras. Barn som får syskon och tillfälligtvis ej har behov av omsorg på obekväm tid får behålla sin plats i den mån det är möjligt. Det kan dock inte garanteras, då efterfrågan av plats på obekväm tid måste styras av aktuell efterfrågan.

 • Den sammanlagda tiden som barn kan vistas på förskolan är den tid som VH heltidsarbetar och de nätter som ingår i schemat. 

 • Om vårdnadshavaren studerar heltid och samtidigt vikarierar, får barnets sammanlagda vistelsetid inte vara mer än vad som skulle vara om vårdnadshavare arbetat heltid. Ett exempel är att om en vårdnadshavare studerar måndag till fredag och barnet under denna tid deltar i verksamheten behöver barnet få vara ledig på helgen. Har vårdnadshavare ett annat schemaupplägg kan vårdnadshavare kontakta rektor för samråd. Dock behöver barnets vilotid tas i beaktande, det vill säga i förhållande till den vuxnes schema.

 • Barnen får vistas maximalt två dygn i sträck utan ledighet. (Barnkonventionen artikel 31: barns rätt till vila) 

 • För de vårdnadshavare som arbetar fler nätter i rad, hämtas barnen mellan skiften.

 • Barns vistelse på förskolan får maximalt vara det som motsvarar vårdnadshavares heltidsarbete och de nätter som behövs vid tex vändskift. Dessa får vara maximalt 4 nätter per vecka. (Barnkonventionen artikel 31.)
 • Förskolebarn skall ha minst två lediga dagar per vecka. Dessa kan inträffa på vilken veckodag som helst i veckan. Det kan även vara så att man arbetar t.ex. sex dagar och är ledig tre dagar. Barnen ges tid för återhämtning och social vila.

 • Barnen hämtas av vårdnadshavare mellan t.ex. två nattskift eller mellan morgonskift och kvällsskift. Hämtning av barn bör om möjligt ske senast klockan 21.30,  därefter är det nattvila. Översovande barn hämtas klockan 07.30 morgonen efter om vårdnadshavare är ledig eller skall arbeta eftermiddag. Detta gäller även inför det första nattskiftet. Inför första nattskiftet kan barnen lämnas på eftermiddagen för att vårdnadshavaren skall få sova innan första natt. Efter den första natten hämtas barnen när vårdnadshavaren har vaknat, för att sedan komma tillbaka till förskolan på kvällen.

 • Fritidshembarnen skall vara lediga 2 av fyra helger per månad för att garanteras vila enligt FN:s barnkonvention artikel 31. Fritidshemsbarnen har skolplikt fem dagar per vecka under terminerna vilket medför att de ständigt vistas utanför hemmet. Barnen behöver beredas tid för social vila.

 • Barnens schema ska läggas in i e-tjänsten IST förskola. 

  De vårdnadshavare som tillhör en vikariepool talar i god tid om för personalen vilka dagar de ämnar vara tillgängliga i systemet.
  En säker planering för verksamheten kan göras på förskolan/fritidshemmet för att skapa en positiv vistelse för barnen.

 • Inför semesterperioder ska schemablanketten lämnas in till förskolechefen senast det datum som står på anvisad blankett. Under semesterperioder är det extra viktigt att få in underlag inför planeringen av bemanning för att säkerställa att det finns tillgång till personal i verksamheten. Om blanketten ej lämnas in i tid kommer barnet att betraktas som ledigt. Under sommar, jul och övriga  storhelger gäller det i förväg inlämnat schemat. För den som är timvikarie, räcker det att meddela vilka veckor man har fått arbete, dvs fram tills dess att schemat är klart. Det gäller även för hur vårdnadshavaren ligger tillgänglig i vikariepoolen. 

 • Tider för barnens vistelse under helger skall lämnas senast torsdag klockan 13.00. Detta gäller även om man ligger tillgänglig. Bokning skall ha gjorts senast torsdag klockan 13.00. Personaltillgången måste vara rätt för att få en bra tillvaro på förskolan som är trygg och säker.

 • Vårdnadshavares bokning skickas omedelbart till förskolan för planering av matbeställning och personalplanering. 

  Det är viktigt för förskolan att veta vart vårdnadshavaren arbetar om förskolan skulle behöva få fatt i denne. Vi kan planera för att ta emot barn och vårdnadshavare på ett bra sätt, och på så vis skapa en trygg förutsättning för alla parter. Vi kan planera för ett bra mottagande på förskolan och får en bra start på sin vistelse.

 • Vårdnadshavare som tillhör en vikariepool lämnar sin planerade tillgänglighet  med två veckors varsel till förskolan. Bokning inför helg ska ha skett senast torsdag klockan 13.00 och tiden lämnas samtidigt till förskolan/fritidshemmet. Vårdnadshavare som vill arbeta ett tillfälligt extraskift eller får en förfrågan med kort varsel, kan alltid ringa till förskolan/fritids och fråga om det är möjligt att lämna. Finns det utrymme personalmässigt så kan man lämna barnet. 

 • Vårdnadshavare har inte rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid under vårdnadshavares, sjukdom, semester, studier eller annan ledighet.

 • Om vårdnadshavare får förfrågan om extra skift under samma dag skall förskolan tillfrågas innan vårdnadshavare tackar ja till skiftet.

 • Om vårdnadshavare får en schemaändring med kort varsel skall förskolan tillfrågas innan vårdnadshavare kan tacka ja till turbytet. Verksamhetens planering bygger på att det finns en god och trygg bemanning för att garantera att barnens vistelse blir trygg, rolig och säker, samt att vårdnadshavaren skall kunna gå till arbetet och veta att hens barn har det bra, oavsett vilken tid på dygnet man vistas där. Verksamheten måste ha en fungerande personaltäthet beroende på vilka och hur många barn som skall vistas på förskolan. 

 • Rektor kan besluta om undantag från riktlinjerna om det finns grund för detta för barnets bästa.
Senast granskad 07 maj 2021.