• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl. 08.00–16.30

  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta 

  Besökstider:
  Måndag kl. 09:00-16:30
  Tisdag kl. 11:00-16:30
  Onsdag kl. 09:00-16:30
  Torsdag kl. 09:00-16:30
  Fredag kl. 09:00-15:00

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Taxor och avgifter

När miljöenheten handlägger din anmälan eller bedriver tillsyn vid din verksamhet tas en avgift ut enligt fastställda taxor. Verksamheter som har återkommande tillsyn betalar en årlig tillsynsavgift.

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tillsynen enligt bland annat miljöbalken och livsmedelslagstiftningen inom Avesta, Fagersta och Norbergs kommuner.

Miljö- och byggnadsnämndens timavgift har för år 2020 beräknats till 1114 kronor för tillsyn enligt livsmedelslagen samt 1017 kronor för tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen, lag över handel med vissa receptfria läkemedel och lag om sprängämnesprekursorer. 

Taxorna är fastställda av kommunfullmäktige i respektive kommun. Se de fullständiga taxorna längs ned på denna sida.

Här kan du läsa en kortare information om de olika taxorna:

Ny taxa för tillsyn enligt miljöbalken från 1 januari 2020

Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd har beslutat om en ny taxa för prövning, anmälan och tillsyn enligt miljöbalken. Den nya taxan börjar gälla den 1 januari 2020. Den nya taxan är grundad på Sveriges Kommuner och Landstings (nu Sveriges Kommuner och Regioner), nya taxemodell. Modellen går ut på att taxan är behovsbaserad. Den nya taxan är behovsbaserad på vilket behov en branschgenomsnittlig verksamhet bedöms ha. 

Årlig tillsynsavgift

Verksamheter som har återkommande tillsyn ska betala en årlig tillsynsavgift till miljö- och byggnadsnämnden för att på så sätt finansiera tillsynen. Tillsynsavgiften grundas på självkostnadsprincipen, vilket innebär att en avgift inte får vara högre än kommunens verkliga kostnad för tillsynen.

I den avgift som tas ut för tillsynen ingår en rad olika kostnader för miljö- och byggnadsnämnden. Det arbete som miljöinspektören utför i ett ärende vid företaget/verksamheten kan t ex vara;

 • inläsning och beredning av ärendet
 • tillsynsbesök, upprättande av inspektionsskrivelse/beslut
 • föredragning i miljö- och byggnadsnämnden och dess beredning
 • samråd med annan tillsynsmyndighet, juridisk konsultation
 • kontroll av årsrapport, miljörapport, analysprotokoll eller besiktning
 • arbete med inventering, undersökning eller kontroll som berör flera företag/industrier inom ett visst geografiskt område, viss bransch eller liknande
 • branschträffar eller information

Tillsynstaxan bygger dock på total kostnad så alla kostnader som miljö- och byggnadsnämnden har ska räknas in. Det kan vara personalkostnader, lokalkostnader, administration, utbildningskostnader, litteratur, arvoden till politiker osv.

Detta ingår inte i den årliga tillsynsavgiften

Inspektioner och andra tillsynsåtgärder som sker utöver den normalt planerade tillsynen ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådan tillsyn, extra kontroll, tas timavgift ut efter särskilt beslut och debiteras i efterskott. Det kan exempelvis vara:

 • kontroller att brister åtgärdats
 • kontrollera så att förelägganden eller förbud följs
 • utreda klagomål
 • att verksamhetsutövaren bryter mot villkor

Detta gäller också om tillsynsbehovet väsentligt avviker från den normala tid som är beräknad för objektet.

Handläggning av en anmälan ingår ej i den fasta tillsynen.

Senast granskad 10 september 2020.