• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Taxor och avgifter

När miljöenheten handlägger din anmälan eller bedriver tillsyn vid din verksamhet tas en avgift ut enligt fastställda taxor. Verksamheter som har återkommande tillsyn betalar en årlig tillsynsavgift.

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tillsynen enligt bland annat miljöbalken och livsmedelslagen inom Avesta, Fagersta och Norbergs kommuner.

Miljö- och byggnadsnämndens timavgift har för år 2021 beräknats till 1114 kronor för tillsyn enligt livsmedelslagen samt 1044 kronor för tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen, lag över handel med vissa receptfria läkemedel och lag om sprängämnesprekursorer. 

Taxorna är fastställda av kommunfullmäktige i respektive kommun. Se de fullständiga taxorna längs ned på denna sida.

Årlig tillsynsavgift

Verksamheter som har återkommande tillsyn ska betala en årlig tillsynsavgift till miljö- och byggnadsnämnden för att på så sätt finansiera tillsynen. Tillsynsavgiften grundas på självkostnadsprincipen, vilket innebär att en avgift inte får vara högre än kommunens verkliga kostnad för tillsynen.

I den avgift som tas ut för tillsynen ingår en rad olika kostnader för miljö- och byggnadsnämnden. Det arbete som miljöinspektören utför i ett ärende kan till exempel vara

 • inläsning och beredning av ärendet
 • tillsynsbesök, upprättande av inspektionsskrivelse/beslut
 • föredragning i miljö- och byggnadsnämnden och dess beredning
 • samråd med annan tillsynsmyndighet, juridisk konsultation
 • kontroll av årsrapport, miljörapport, analysprotokoll eller besiktning
 • arbete med inventering, undersökning eller kontroll som berör flera företag/industrier inom ett visst geografiskt område, viss bransch eller liknande
 • branschträffar eller information.

Tillsynstaxan bygger dock på total kostnad så alla kostnader som miljö- och byggnadsnämnden har ska räknas in. Det kan vara personalkostnader, lokalkostnader, administration, utbildningskostnader, litteratur, arvoden till politiker och så vidare.

Detta ingår inte i den årliga tillsynsavgiften

Inspektioner och andra tillsynsåtgärder som sker utöver den normalt planerade tillsynen ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådan tillsyn, extra kontroll, tas timavgift ut efter särskilt beslut och debiteras i efterskott. Det kan exempelvis vara

 • kontrollera att brister åtgärdats
 • kontrollera så att förelägganden eller förbud följs
 • utreda klagomål
 • att verksamhetsutövaren bryter mot villkor.

Detta gäller också om tillsynsbehovet väsentligt avviker från den normala tid som är beräknad för objektet.

Handläggning av en anmälan ingår ej i den fasta tillsynen.

Ny taxa för tillsyn enligt miljöbalken från 1 januari 2020

Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd har beslutat om en ny taxa för prövning, anmälan och tillsyn enligt miljöbalken. Den nya taxan börjar gälla den 1 januari 2020. Den nya taxan är grundad på Sveriges Kommuner och Landsting, nu Sveriges Kommuner och Regioner, nya taxemodell. Modellen går ut på att taxan är behovsbaserad. Den nya taxan är behovsbaserad på vilket behov en branschgenomsnittlig verksamhet bedöms ha. 

Senast granskad 24 september 2021.