• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl. 08.00–16.30

  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta 

  Öppettider:
  Måndag kl. 09:00 - 16:30
  Tisdag kl. 11:00 - 16:30
  Onsdag kl. 09:00 - 16:30
  Torsdag kl. 09:00 - 16:30
  Fredag kl. 09:00-15:00 

   

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Projekt som Avesta Naturvårdsstiftelse har drivit eller gett bidrag till

  

Bidrag till att ta fram naturinformationstavlor

Kerstin Sonnbäck, Humlebackens Kulturhus, beviljades 2016 ett bidrag på 25.000 kr för framtagande av informationstavlor, där bl.a. biosfärområdet ”Älvlandskapet Nedre Dalälven” presenteras. Informationen ska omfatta naturen närmast Humlebacken: fåglar, fjärilar, olika insekter, växter som finns på älvängen, de vilda djuren som vistas i området. Även info om stenarna och gruvbrytningen i anslutning till Humlebacken planeras. Humlebacken Kulturhus planerar även att anlägga en trädgård, med temat "Blommor och växter i lyriken och musiken”. Mindre informationstavlor kommer att finnas vid de växter som planteras.

 

Bidrag till att iordningställa mark för bete vid norra Åsgarn, etapp 2

Åsgarns bygdegårdsförening ville 2016 kraftigt utvidga betesprojektet vid sjön Åsgarn (som stiftelsen tidigare sponsrat). Inom den planerade utökningen fanns mark som var som blöt att den inte kunde betas. Förening beviljades därför 28.000 kr i bidrag för att rensa ett igenvuxet dike.

 

Bidrag till restaurering av betesmark i Vadsbro

2014 beviljade stiftelsen bidrag för stängsling av en f.d. betesmark i Vadsbro (By), som övergått till obrukad vall. De sökande, som bor på en mindre gård (ej jordbruksfastighet) ville restaurera området genom att låta får, getter och häst beta marken tillsammans. Tanken var att starta besöksverksamhet, där besökarna får stifta bekantskap med gårdens olika djur. Stiftelsen utbetalade 15.000 kr till sökanden för införskaffande av material till stängslingen.

 

Bidrag till restaurering av igenväxande marker vid Årängsån

2013-2014 beviljade stiftelsen totalt 35.000 kr i bidrag till en lantbrukare för att möjliggöra restaurering/bete av igenväxande ängsmarker intill Årängsån i By. Marken gränsade till befintliga betesmarker, med höga naturvärden, utefter ån.

 

Bidrag till biotopvård för att gynna harr och öring

Under 2012 mottog och beviljade stiftelsen en bidragsansökan från Bäsinge Fiskevårdsförening på 10.000 kr. Dessa pengar användes för att lägga ut lekgrus för harr och öring i en strömsträcka i Dalälven. Föreningen bekostade själv att först fördjupa denna strömsträcka, som tidigare var så grund att den torkade ut vid lågvatten. Åtgärden ska förhoppningsvis skapa bättre förutsättningar för fisken att reproducera sig i älven.

 

Fågelholkstävling

Stiftelsen anordnade i början av 2011 en fågelholkstävling för kommunens skolor, klass 4-6. Tanken var att eleverna själva skulle få tillverka och sätta upp fågelholkar och sedan studera om dessa blev bebodda. Två lokala sågar sponsrade med virke till holkarna. Det blev till slut bara två klasser som ställde upp i tävlingen, men dessa var å andra sidan mycket entusiastiska och lade ner stor energi i projektet, vilket resulterade i ett mycket bra slutresultat. De tyckte själva att det hade varit mycket lärorikt. 1:a pris i tävlingen var 4000 kr och 2:a pris 3000 kr, som klasserna fick välja att lägga på vad de själva ville.

I samband med holktävlingen gav stiftelsen även ett bidrag till ett par elever i en gymnasieklass för att de i ett skolarbete skulle kunna införskaffa och sätta upp två holkar med inbyggd webbkamera. Holkarna sattes upp vid två låg-/mellanstadie-skolor för att eleverna där skulle kunna följa aktiviteten i holkarna. En av holkarna blev bebodd första året vilket var mycket uppskattat av elever och personal.

 

Naturvårdsavtal för att bevara en skolskog i Fors

Stiftelsen påbörjade under 2009 arbete med att skydda ett skogsområde som används som ”skolskog” av Fors skola. Stiftelsen upprättade ett förslag till naturvårdsavtal mellan skolan och den privata markägaren. Avtalet innebär att markägaren, mot en engångsersättning, förbinder sig att under tio års tid sköta det 4,6 ha stora skogsområdet med särskild hänsyn till naturvård och friluftsliv. Under 2010 skrevs avtalet under av båda parter och stiftelsen betalade ut en ersättning på 10.000 kr till markägaren.

 

Bidrag till anläggning av våtmark/viltvatten i Morshyttan, etapp 2

Ulf Kronander sökte 2009 bidrag för anläggande av ytterligare tre småvatten med hjälp av dammar (totalyta 0,42 hektar), nu i jordbruksmiljö. Dammarna är tänkta att gynna den biologiska mångfalden (insekter, groddjur och fåglar) men även att fungera som kvävefällor. Eftersom man har grävt en större våtmark i närheten, får man med dessa våtmarker en större effekt på den biologiska mångfalden än vad enbart dessa dammar enskilt ger. Många små vatten i ett brutet landskap kan ge lika stor effekt som ett stort vatten. Många småvatten i jordbrukslandskapet har under det senaste århundradet försvunnit och det är väsentligt att man återskapar sådana småbiotoper. Stiftelsen har beslutat att bevilja projektet ett bidrag på 15000 kr.

 

Bidrag till betesprojektet vid norra Åsgarn, etapp 1

Landskapet vid Norra Åsgarn som varit öppet i flera tusen år växer igen med slyskog på grund av att betet upphört. Skönhetsvärden såväl som biologiska värden hotar att försvinna om inte landskapet öppnas igen. Folkärna norra bygdegårdsförening ansökte 2008 om bidrag som syftar till att återskapa det öppna och artrika kulturlandskapet vid sjön Åsgarns norra del. År 2008 inleddes arbetet med röjning av sly och bete med kor beräknas komma igång sommaren 2009. Projektet beräknas omfatta 25 hektar och pågå i flera år framöver. Stiftelsen anser att åtgärderna ökar både områdets kulturhistoriska, biologiska och inte minst estetiska värde och har beviljat Folkärna norra bygdegårdsförening det sökta bidraget på 60000 kr för stängsling.


Holkprojekt 2

Stiftelsen fick våren 2007 erbjudande att för en billig penning köpa ett hundratal fågelholkar av Folke Andersson, som har holktillverkning som hobby. Stiftelsen har sedan delat ut dessa holkar till alla intresserade skolor och förskolor i kommunen. Det visade sig finnas ett stort intresse bland både skolor och förskolor. Vår förhoppning är att holkprojektet bidrar till att väcka ett naturintresse hos kommunens yngre invånare. Kvar blev ett 30-tal holkar, varav de flesta såldes till allmänheten under Älvpromenadens dag i september 2007.


Bidrag till anläggning av våtmark/viltvatten i Morshyttan, etapp 1

Morshyttans jaktlag sökte 2006 bidrag för anläggning av en våtmark/viltvatten i skogen. Våtmarken är framförallt tänkt att gynna våtmarksfåglar, men kommer även att gagna många andra djur och växter i området. Projektet finansierades till 70 % av så kallat NOKÅS-bidrag från Skogsstyrelsen. Avesta Naturvårdsstiftelse beviljade bidrag för att täcka resterande 30 % av kostnaden, motsvarande 12 900 kr. Våtmarken färdigställdes 2007 genom dämning av ett mindre vattendrag. Halva den uppdämda bäcksträckan omges av öppen våtmark medan den andra halvan omges av sumpskog. Båda dessa biotoper är biologiskt mycket värdefulla.

 

Bidrag till fårstängsel vid hembygdsgården i By

By Sockengille ansökte 2005 om bidrag för stängsling och vindskydd för att hålla får intill hembygdsgården i By. Fårbetet skulle vara positivt ur naturvårdssynpunkt och även förstärka områdets kulturhistoriska värde. Den fårras som skulle hållas, Gutefår, tillhör de hotade inhemska lantraserna, vilka också har ett skyddsvärde i sig. Stiftelsen beslutade därför att bevilja bidrag på 9 500 kr. Fåren blev ett värdefullt tillskott för hembygdsgården, eftersom de håller marken öppen samt är ett inslag som uppskattas av besökare.

 

Holkprojekt 1

Naturvårdsstiftelsen påbörjade i mars 2004 sitt första naturvårdsprojekt. Tillsammans med kommunens stadsingenjörskontor köptes 50 så kallade Tyttbo-holkar in. Folkare ornitologiska förening hjälpte till att sätta upp holkarna. 20 stycken sattes upp runt Domarhagsskolan, 20 kring Åvestadalskolan och 10 i Karlbergsparken. Tanken med holkprojektet är inte bara att erbjuda nya "bostäder" åt fåglarna, vilket i sig är mycket angeläget, eftersom det råder stor brist på naturliga boträd i våra modernt brukade skogar. Tanken är också att ge skolorna i kommunen en möjlighet att på nära håll kunna bedriva fågelstudier, vilket förhoppningsvis även kan bidra till att öka elevernas kunskap om naturen och väcka ett intresse för naturvård.

  

Senast granskad 07 februari 2017.