• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Kemikaliehantering

Allt består av kemiska ämnen och en del ämnen har orsakat allvarliga skador på människa och miljö. Alla kemiska ämnen är inte farliga men kan ändå innebära risker om de hanteras fel. Om ditt företag hanterar och lagrar kemikalier ska det ske på ett sätt så de inte riskerar att skada människors hälsa eller miljön.

Vid lagring och hantering av kemikalier vid en verksamhet gäller miljöbalkens regler bland annat produktvalsprincipen och försiktighetsprincipen samt EU:s kemikalieförordning Reach.

Produktval

Produktvalsprincipen innebär att företaget ska undvika att använda kemikalier som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön om de kan bytas ut mot kemikalier som kan antas vara mindre farliga. Företagets kemikalieförteckning utgör grunden i arbetet med produktval. 

Kemikalieinspektionens Prioriteringsguide (PRIO) är ett webbaserat verktyg för dig som vill påverka och arbeta förebyggande för att minska risker för människors hälsa och miljö från kemikalier.

EU-förordning om kemikalier

Reach är en EU-förordning om kemikalier och säker kemikalieanvändning och gäller registrering, utvärdering, godkännande och begränsningar av kemikalier. Enligt Reach är kemikalieanvändare skyldiga att följa de riskhanteringsåtgärder som anges i säkerhetsdatabladet.

Undvika läckage till omgivningen

Försiktighetsprincipen i miljöbalken innebär att all hantering och lagring av kemikalier ska ske på ett säkert sätt så att läckage till dag- eller spillvatten eller omgivningen inte kan ske. 

Tips vid kemikalielagring

Flytande kemikalier bör i första hand förvaras inomhus och inom invallning, till exempel på miljöpallar, eller i en fast invallning. Om förvaring måste ske utomhus ska invallningen förses med tak eller liknande så att det inte finns risk för att nederbörd ansamlas i invallningen.

 • Läs alltid anvisningarna i säkerhetsdatabladet om hur kemikalien ska lagras och hanteras
 • Invallningen bör rymma minst den största behållarens volym plus 10 % av summan av övriga behållares volym. Förrådsutrymmen kan fungera som invallning under förutsättning att utrymmet är tätt och dörrarna förses med skydd mot läckage och volymen kemikalier ryms
 • Den hårdgjorda ytan ska utföras i material som är beständigt mot de kemiska produkter som lagras, exempelvis tränger lösningsmedel och petroleumprodukter igenom asfalt och starka syror tränger igenom betong
 • Golvbrunnar bör inte förekomma i lokaler där kemiska produkter hanteras, befintliga brunnar bör sättas igen permanent eller med täta täcklock
 • Lämpligt absorptionsmedel ska finnas tillgängligt vid spill eller läckage, läs anvisningarna i säkerhetsdatabladet
 • Påkörningsskydd ska finnas om det finns risk för påkörning
 • Alla behållare med kemikalier ska vara märkta med innehåll för att undvika förväxling. Om du tappar över kemikalier till en bruksbehållare ska den alltså märkas upp

Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel ska spridas på ett sådant sätt att människors hälsa inte skadas eller människor vållas annan olägenhet och att miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Vid yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel behövs i vissa fall tillståndsansökan eller anmälan göras till miljöenheten innan spridningen. Den som sprider biocidprodukter på en plats som allmänheten har tillträde till ska underrätta miljöenheten om bekämpningen. Läs mer om bekämpningsmedel. 

Senast granskad 24 september 2021.