• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Samhällsplanering

Planering är att ”tänka efter före”, väga olika intressen mot varandra och komma överens om lämplig utveckling, så att alla inblandade vet vad som gäller och att man har beredskap att fatta beslut när ett projekt aktualiseras. Begreppet samhällsplanering inrymmer olika sätt att planera och besluta hur vi vill att framtiden skall utformas i vårt samhälle.

Översiktsplaner

Varje kommun ska ha en kommuntäckande översiktsplan som redovisar grunddragen i den framtida markanvändningen, kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras samt hur olika riksintressen för bl a natur- och kulturmiljövård ska tillgodoses.

Översiktsplanen kan ses som ett strategiskt styrdokument som ger en övergripande bild av hur samhället skall utvecklas. I översiktsplanen finns överväganden och rekommendationer inom olika temaområden och för utvecklingen inom de olika kommundelarna.

Detaljplaner

Detaljplaner upprättas som regel för områden med tätare bebyggelse. De är juridiskt bindande och visar ganska detaljerat vad mark och byggnader får användas till, hur stor del som får bebyggas, hur högt man får bygga m m.

Detaljplanen skall normalt följa översiktsplanens anvisningar och anger förutsättningar för bygglov eller andra tillstånd samt för fastighetsbildningsfrågor.

I Avesta, Fagersta och Norbergs kommuner finns ett stort antal detaljplaner för olika delar av centralorterna. Dessutom finns några enstaka detaljplaner för andra områden i kommunerna.

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser påminner om detaljplaner genom att de är juridiskt bindande och gäller för begränsade områden, men de är enklare och reglerar endast ett fåtal frågor.

All planering grundar sig på samverkan och delaktighet, därför är alla planer under arbete tillgängliga på miljö- och byggförvaltningen och ställs som regel också ut på det bibliotek som ligger närmast det område planen gäller. Alla medborgare är välkomna att ta del av planeringen och att lämna synpunkter.

I Avesta tillhör detaljplaner och områdesbestämmelser Kommunstyrelsens ansvarsområde. I Fagersta och Norberg ligger ansvaret på Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd. Planarbetet sköts av miljö- och byggförvaltningen.

Översiktsplaneringen tillhör ansvarsmässigt Kommunstyrelsen, men även detta arbete utförs huvudsakligen på miljö- och byggförvaltningen.

Senast granskad 24 september 2021.