Dela sidan på sociala medier

Naturvård

Skogssjö i Norbergs kommun

Naturvård eller naturskydd innebär att man vill värna om specifika arter samt livsmiljöer och utveckla den biologiska mångfalden. Stor biologisk mångfald betyder att många olika djur och växter kan leva tillsammans inom ett område tack vare områdets diversitet och många olika ekologiska nischer. Det finns många argument för att lägga ner resurser för att bevara och stärka den biologiska mångfalden.

Varför naturvård?

Genom att bevara och stärka den biologiska mångfalden kan vi bland annat uppnå:

  • Ekosystemtjänster: Vi får en hel del gratisjobb utförda av naturen. Till exempel pollinerar insekter fruktträd, grönsaker och annan gröda, växter renar vatten samt tar upp gödningsämnen och det sker en naturlig skadedjursbekämpning och jordbearbetning.
  • Stabilisering av ekosystem: Ett mer varierat och artrikt ekosystem löper mindre risk att haverera vid yttre påfrestningar, såsom klimatförändringar. Ofta vet man inte vilka arter som är viktiga för systemets funktioner. Försvinner en art kan detta få oanade konsekvenser för ekosystemet.
  • Genetiska resurser är viktiga som råmaterial, inspiration till tekniska lösningar eller för utveckling av nya grödor och mediciner. Långt ifrån alla växter och djur är kartlagda (eller ens upptäckta) och därför vet vi inte vilka medicinskt aktiva substanser som finns att hämta ur naturen.
  • Etiska skäl: Alla arter har ett värde i sig och kan ge upphov till nya arter i framtiden.
  • Sociala skäl: Många människor finner ett stort nöje i att vistas i naturen och mer artrika miljöer har ur denna aspekt ett högre värde än monokulturer.

De största hoten och orsakerna till utarmningen av den biologiska mångfalden är ofta mänskliga aktiviteter, och vi har därför ett särskilt ansvar för att skydda och bevara ett artrikt landskap till kommande generationer.

Kontakter

Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning har hand om naturvårdsfrågorna i Avesta och Norberg. För mer information om naturvården där, kontakta vår kommunekolog Peter Klintberg, 0226-64 50 47.

I Fagersta har Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) ansvar för naturvårdsfrågorna. Om du har frågor som rör Fagersta, kontakta kommunekolog Lisa Ekberg, 0223-445 27.

Senast granskad 25 juni 2020.