• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Avestas natur

Mötet mellan nord och syd utmärker naturen i Avesta kommun. Den biologiska norrlandsgränsen som går genom kommunen bildar utbredningsgräns för en mängd växt- och djurarter. Vid Dalälven tränger sydliga element in och här hittar man till exempel naturliga förekomster av ädellövträd som ek, ask och lind. Nordliga inslag i kommunen är till exempel slaguggla och åkerbär.

Dalälven

Dalälven präglar den södra delen av området, dess väg till Bottenviken går här genom ett flackt landskap och bildar sjöar och fjärdar, som Bäsingen, Bysjön och Färnebofjärden. Älvens eviga omlagringar av de finkorniga sedimenten har gett upphov till deltaområden vid Kungsgårdsholmarna och Storgrundet.

Det gynnsamma lokalklimatet, den goda jordmånen längs älven tillsammans med stora vattenståndsvariationer ger goda förutsättningar för en lövskog med ett stort inslag av ädla lövträd och för de betade strandängarnas speciella flora. Dessa miljöer utgör nödvändiga betingelser för ett stort antal hotade arter av fåglar, insekter, lavar, kärlväxter och vedsvampar. Stora delar av älven är därför på olika sätt utpekade som skyddsvärda. Runt Dalälven utbreder sig sedan ett öppet och vidsträckt odlingslandskap av mellansvensk typ.

Sällsynt med gammal naturskog

Längre från älven mot norr vidtar ett mer kuperat om än ganska låglänt landskap där barrskogen dominerar. Moränen är här grövre än i älvdalen och jordlagret tunnare. På grund av den omfattande järnhanteringen som bedrevs för 100 – 400 år sedan, vilken krävde mycket ved och kol, samt det moderna skogsbruket är gammal naturskog sällsynt i de här trakterna och därför är floran och faunan relativt trivial och artfattig. Dock finns ändå några områden med riktigt gamla träd och skog av naturskogstyp, till exempel Gårdsjöarna och Skissen.

Göra och uppleva

Är man intresserad av friluftsaktiviteter som att vandra, fiska, eller bada så finns det ett rikt utbud i kommunen.

Information om Avestas rika natur ges i broschyren Vägen till naturen i Avesta. Broschyren ger en beskrivning av naturen i kommunen och tar upp intressanta utflyktsmål av olika naturtyper som är relativt lättillgängliga.

Senast granskad 31 augusti 2021.